Vedenie ligy

Vedenie ligy

VÝBOR RHLS

Lukáš Soľár

Predseda RHLS

Štefan Čupka

Podpredseda RHLS

Lukáš Pavelko

Tajomník RHLS

Bohuš Dzugas

Pokladník RHLS

Pavol Dlhý

Hlavný rozhodca

Výbor RHLS je výkonný orgán RHLS a za svoju činnosť je zodpovedný Snemu RHLS. Má 5 členov a volí sa z členov RHLS podľa článku 9, bod 3. Schádza sa podľa potreby, najmenej však 2-krát v roku. Skladá sa z predsedu, podpredsedu, tajomníka, pokladníka a hlavného rozhodcu ligy RHLS. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Snemu RHLS, Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Snemu RHLS a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,

Revízna komisia

Aktuální členovia:

  • Ján Jakuš (Hronsek)
  • Martin ALberty (Bystrá)
  • Oliver Kollár (Huncovce)

Revízna komisia má troch rovnocenných členov, a volí ju Snem RHLS, Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Snemu RHLS. Členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia. Kontroluje hospodá renie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. Zasadnutie komisie zvoláva 1 z členov komisie, schádza sa podľa potreby avšak min. 1x za rok.

Sezóna 2023

Rozhodcovia

  • Pavol Dlhý (Sp.Stará Ves)
  • Štefan Čupka (Sp.Belá)
Sezóna 2023

Štartéri

  • Oliver Kollár (Huncovce)
  • Denis Ševčík (Lipt. Teplá)
  • Teodor Šatala (Sp.Belá)
  • Lukáš Soľár (Bijacovce)
AdresaBijacovce 7, 053 06 Bijacovce

© Copyright rhls.sk -  2023. All Rights Reserved.