Vedenie ligy

Vedenie ligy

VÝBOR RHLS

Štefan Čupka

Predseda RHLS

Rastislav Klešč

Podpredseda RHLS

Denis Ševčík

Tajomník RHLS

Bohuš Dzugas

Pokladník RHLS

Lukáš Soľár

Hlavný rozhodca RHLS

Výbor RHLS je výkonný orgán RHLS a za svoju činnosť je zodpovedný Snemu RHLS. Má 5 členov a volí sa z členov RHLS podľa článku 9, bod 3. Schádza sa podľa potreby, najmenej však 2-krát v roku. Skladá sa z predsedu, podpredsedu, tajomníka, pokladníka a hlavného rozhodcu ligy RHLS. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Snemu RHLS, Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Snemu RHLS a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,

Revízna komisia

Aktuální členovia:

 • Jakub Dlhý (Spišská Stará Ves)
 • Lukáš Pavelko (Bystrá)
 • Adam Likavec (Liptovská Teplá)

Revízna komisia má troch rovnocenných členov, a volí ju Snem RHLS, Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Snemu RHLS. Členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia. Kontroluje hospodá renie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. Zasadnutie komisie zvoláva 1 z členov komisie, schádza sa podľa potreby avšak min. 1x za rok.

Sezóna 2024

Rozhodcovia

 • Štefan Čupka
 • Lukáš Soľár
 • Jozef Ďuriš
 • Peter Goduľa
Sezóna 2024

Štartéri

 • Oliver Kollár (Huncovce)
 • Denis Ševčík (Lipt. Teplá)
 • Lukáš Soľár (Bijacovce)
 • Peter Javorčík (Gašparovo)
 • Štefan Britaňák (Sp.Belá)
 • Mário Suchý (Granč-Petrovce)
 • Rastislav Klešč (Sp.Hrušov)
 • Bohuš Dzugas (Bijacovce)
 • Lukáš Škovira (Bijacovce B)
AdresaBijacovce 7, 053 06 Bijacovce

© Copyright rhls.sk -  2024. All Rights Reserved.